LİFLİ RULO VE LEVHA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, LİFLİ RULO VE LEVHA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İş bu Aydınlatma Metni kapsamında ŞİRKETadı ile anılacaktır) tarafından ŞİRKET’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (İş bu Aydınlatma Metni kapsamında KANUN adı ile anılacaktır)  kapsamında kişisel verilerinin, ŞİRKET tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.liflirulo.com] adresinde yer alan LİFLİ RULO VE LEVHA SANAYİ TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’ndan ulaşabilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KANUN’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI İŞLEME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, KANUN’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve/veya şikayetlerinin takibinin yapılması,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili ŞİRKET iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılabilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ŞİRKET’in emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirlerin sağlanması,
 • Gerekli durumlarda müşterilerimizin kimlik bilgi ve belgelerinin teyit edilebilmesi, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlem ve müracaatların yapılabilmesi,
 • Müşterilerimizin, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinin muhafaza edilmesi, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi, müşteri bilgilerinin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, müşteri bilgilerinin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • ŞİRKET’in düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmesi,
 • ŞİRKETtarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin/müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • ŞİRKETtarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri/müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ŞİRKETtarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ŞİRKET‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve ŞİRKET‘in ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini..

amaçlarıyla işlenmektedir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

VERİ KATEGORİLERİ BU KATEGORİDE İŞLENEN VERİ TİPLERİNE ÖRNEKLER
KİMLİK VERİSİ Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz, kimlik fotokopisi, fotoğraf, imzanız.
İLETİŞİM VERİSİ Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz.
HUKUKİ İŞLEM VERİSİ Adli makamlarca istenen ve/veya adli makamlarca yapılan yazışmalara konu bilgiler, dava/takip dosyasındaki bilgiler
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ ŞİRKET’imiz 24 sat güvenlik kamerası ile izlenmekte olup, güvenlik kamerası kayıtları 30 günden az olmayan süre ile saklanmaktadır.
FİNANS VERİSİ Banka hesap bilgileri.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • Açık rızanın alınması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması…

hukuki sebeplerine bağlı kalınarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda KANUN’un 4. Maddesinde sayılan,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olmak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için kullanılmak,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,
 • Otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak vegerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, KANUN’un 8. ve 9. maddelerinde şartlar çerçevesinde,

 • ŞİRKETtarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • ŞİRKETtarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ŞİRKETtarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ŞİRKET‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • ŞİRKET‘in ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde…

ŞİRKET’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI:

Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI başlığı altında belirtilen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda talepleriniz ŞİRKET’imiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİPSİNİZ:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KANUN ve ilgili diğer KANUN hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KANUN’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme…

KANUN’UN MD.28/2 FIKRASI GEREĞİ VERİ SAHİPLERİNİN TALEP HAKKI BULUNMAYAN HALLER:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin KANUN’nun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI:

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KANUN’un 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları sayılmıştır.

KANUN kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nin 5. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle iletebilirsiniz:

 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [liflirulo.com ] linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilebilecektir:
  • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla;

LİFLİ RULO VE LEVHA SANAYİ A.Ş.

İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi
Tabak Sokak No:2 N7 - 1 Parsel 34957 Tuzla İSTANBUL

adresine iletilmesi,

 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak liflirulo@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi ,yada ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • Başvuruların;
 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusunu…

ihtiva etmesi zorunludur.

ŞİRKET, KANUN’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine KANUN’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

ŞİRKET, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

LİFLİ RULO VE LEVHA SANAYİ A.Ş.

YUKARI